Kompetensområden

Entreprenadbesiktning av el-, tele-, brandskyddsanordningar och hissanläggningar

Syftet med en besiktning är att undersöka och verifiera att Entreprenaden – eller delar av den – är kontraktsenligt utförd. Baserat på vår mångåriga erfarenhet av besiktningar kan vi bedöma och svara för att el-, tele-, brandskyddsanordningar och hissanläggningar minst motsvarar de krav som ingår i entreprenörens åtaganden. Underlag för besiktning utgörs av entreprenad- och kontraktshandlingar, ink lev ändrings- och/eller tilläggsarbeten

Besiktningar utförs enligt AB och ABT och omfattar följande:

 • Förbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Avbruten besiktning
 • Fortsatt slutbesiktning
 • Kompletterande slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Särskild besiktning

Revisions- och leveransbesiktning

Brandlarmsanläggningar beskrivna som Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) anläggningar måste leveransbesiktigas, för att kontrollera att anläggningen är driftsduglig och uppfyller aktuellt regelverk, samt revisionsbesiktigas årligen för att kontrollera funktionen och att uppdatering efter eventuella förändringar i anläggningen/verksamheten har skett.

Dessa besiktningar får endast utföras av en av Svensk Brand- och Säkerhetscertifierings (SBSC) certifierade brandlarmsingenjörer, anställd av en av SBSCs certifierade besiktningsfirmor. Eladministration Turesson & Olsson AB är av SBSC certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordningar och har anställda som innehar certifikat som behörig ingenjör brandlarm.

En leverans-, revisionsbesiktning krävs för en anläggning som är knuten till ett försäkringsavtal, som har myndighetskrav, som är installerad som ett tekniskt utbyte enligt brandskyddsdokumentation eller som är ansluten till larmcentral/räddningstjänst som genom avtal kräver detta.

I besiktningsuppdraget ingår:

 • Kontrollera att anläggarintyg är fullständigt och korrekt ifyllt
 • Kontrollera att orienterings- och serviceritningar är korrekt utförda
 • Att all utrustning är av intygad typ
 • Att installationen är utförd i enlighet med gällande regler
 • Att erforderliga funktioner finns och att de fungerar
 • Att överlämna ett besiktningsintyg

Läsa mer om Revisions- och leveransbesiktning av brandlarm- och utrymningslarmanläggning? Ladda hem pdf filen här

Revisions- och leveransbesiktning

Vattensprinkleranläggningar beskrivna som Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) anläggningar ska leveransbesiktigas. Besiktningen utförs för att kontrollera att anläggningen är driftsduglig och uppfyller aktuellt regelverk. Vattensprinkleranläggningar ska även revisionsbesiktigas årligen för att kontrollera funktionen samt följa upp eventuella förändringar som skett i anläggningen/verksamheten.

Dessa besiktningar får endast utföras av en av Svensk Brand- och Säkerhetscertifierings (SBSC) certifierade vattensprinkleringenjörer, anställd av en av SBSCs certifierade besiktningsfirmor.

Eladministration Turesson & Olsson AB är av SBSC certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordningar och har anställda som innehar certifikat som behörig ingenjör vattensprinkler.

En leverans-, revisionsbesiktning krävs för en anläggning som är knuten till ett försäkringsavtal, som har myndighetskrav, som är installerad som ett tekniskt utbyte enligt brandskyddsdokumentation eller som är ansluten till larmcentral/räddningstjänst som genom avtal kräver detta.

I besiktningsuppdraget ingår:

 • Kontrollera att anläggarintyg är fullständigt och korrekt ifyllt
 • Kontrollera att orienterings- och serviceritningar är korrekt utförda
 • Att all utrustning är av intygad typ
 • Att installationen är utförd i enlighet med gällande regler
 • Att erforderliga funktioner finns och att de fungerar
 • Att överlämna ett besiktningsintyg

Läsa mer om Revisions- och leveransbesiktning av vattensprinkleranläggning? Ladda hem pdf filen här

Certifierade besiktningspersoner

Namn Godkännande/Certifikat Cert. Nr Gäller t.o.m.
Ola Algerstedt Brandlarm (enl. SBF)
Utrymningslarm med talat meddelande
Entreprenadbesiktning (SP)
07-627
17-485
SC0262-17
2028-01-09
2028-01-17
2027-11-30
Peter Borg Brandlarm (enl. SBF)
Entreprenadbesiktning (SP)
10-644
SC0237-17
2027-04-28
2027-03-17
Kristoffer Malmgren Brandlarm (enl. SBF)
Entreprenadbesiktning (SP)
13-642
C002921
2028-12-19
2027-03-22
Åsa Andersson Vattensprinkler (enl. SBF)
Brandlarm (enl. SBF)
Entreprenadbesiktning (SP)
06-598
22-229
C003019
2027-02-26
2027-06-16
2027-04-25
Mårten Månsson Brandlarm (enl. SBF)
Utrymningslarm med talat meddelande
20-482
22-230
2026-05-04
2027-06-23
Hermann Hannesson Vattensprinkler (enl. SBF) 21-141 2026-08-09
Johan Malm Entreprenadbesiktning (SP) SC0258-17 2027-05-12
Mats Dessau Brandlarm (enl. SBF) 23-24 2028-05-12

Transportanläggningar

Vi har många års praktisk erfarenhet av transportanläggningar, där hissar, portar och lyftbord utgör centrala funktioner i verksamheten. Vi erbjuder och genomför:

 • Entreprenadbesiktning

Läsa mer om Transportteknik? Ladda hem pdf filen här 

Mätteknik

Dagens allt mer avancerade anläggningar kräver hög kompetens och högteknologisk mätutrustning. På Eladministration har vi lång erfarenhet och en ledande position inom mätteknik. Som oberoende konsulter utför vi kvalificerade och objektiva mätningar. Typiska uppdrag…

 • Övertonsanalys
 • Störningsanalys
 • Energioptimering
 • Spänningskvalitet
 • Mätning av ESD-golv
 • Värmefotografering

Läsa mer om Mätteknik? Ladda hem pdf filen här 

Utredningar

Vi genomför opartiska utredningar och inventeringar av verksamheters framtida el- och teletekniska behov. Baserat på undersökningar, faktainsamling och mätningar utarbetar vi beslutsunderlag inför det fortsatta arbetet med projektet.
Utöver kostnadsberäkningar redovisas standarder och framtida utvecklingsmöjligheter.

En utredning signerad Eladminstration omfattar bla följande:

 • Underhållsplan för den tekniska installationen
 • Kostnadsanalys för ombyggnad
 • Verksamhetens tekniska behov kopplat till mål
 • Tid- och kostnadsramar för exempelvis IT-satsningar
 • Kvalitets- och miljökrav för de tekniska installationerna
 • Inventering av en byggnads befintliga installationer

Det förekommer även att vi genomför enskilda utredningar som punktinsatser i byggprocessens alla skeden, tex för att utreda alternativa utföranden, material, kostnader etc.